Clarifications

There are no Clarifications made

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Title:
Ֆուրշետի և հյուրասիրությունների կազմակերպման ծառայություն
Title (EN):
Organization of banquets and service of solemn events
Title (RU):
Организация фуршетов и обслуживание торжественных мероприятий
CfT Id:
ԵՊՀ-ԳՀԾՁԲ-18/04
CFT Unique ID:
2018/null/2
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Ֆուրշետի և հյուրասիրությունների կազմակերպման ծառայություն
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
55320000-սննդի մատուցման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/01/2018 10:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/01/2018 17:19 - 13/01/2018 10:30
Tenders Opening Date:
18/01/2018 10:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
43
Lot Name(1)
1. Նախաճաշ ստանդարտ (1 անձի համար)
Lot Name(2)
2. Նախաճաշ միջին (1անձի համար)
Lot Name(3)
3. Նախաճաշ պրեմիում (1 անձի համար)
Lot Name(4)
4. Ճաշ ստանդարտ (1 անձի համար)
Lot Name(5)
5. Ճաշ միջին (1անձի համար)
Lot Name(6)
6. Ճաշ պրեմիում (1 անձի համար)
Lot Name(7)
7. Լանչ ստանդարտ (1 անձի համար)
Lot Name(8)
8. Լանչ միջին (1 անձի համար)
Lot Name(9)
9. Լանչ պրեմիում (1 անձի համար)
Lot Name(10)
10. Ընթրիք ստանդարտ (1 անձի համար)
Lot Name(11)
11. Ընթրիք միջին (1 անձի համար)
Lot Name(12)
12. Ընթրիք պրեմիում (1 անձի համար)
Lot Name(13)
13. Սուրճի ընդմիջում ստանդարտ (1 անձի համար)
Lot Name(14)
14. Սուրճի ընդմիջում միջին (1 անձի համար)
Lot Name(15)
15. Սուրճի ընդմիջում պրեմիում (1 անձի համար)
Lot Name(16)
16. Սուրճի ընդմիջում և ֆուրշետ ստանդարտ (1անձի համար)
Lot Name(17)
17. Սուրճի ընդմիջում և ֆուրշետ միջին (1 անձի համար)
Lot Name(18)
18. Սուրճի ընդմիջում և ֆուրշետ պրեմիում (1անձի համար)
Lot Name(19)
19. Ֆուրշետ ևշվեդական սեղան ստանդարտ (1 անձի համար)
Lot Name(20)
20. Ֆուրշետ և շվեդական սեղան միջին (1անձի համար)
Lot Name(21)
21. Ֆուրշետևշվեդականսեղանպրեմիում (1անձի համար)
Lot Name(22)
22. Չորահաց ստանդարտ (1անձի համար)
Lot Name(23)
23. Ճաշստանդարտ (40 անձի համար)
Lot Name(24)
24. Ճաշ միջին (40 անձի համար)
Lot Name(25)
25. Ճաշ պրեմիում (40 անձի համար)
Lot Name(26)
26. Լանչ ստանդարտ (100 անձի համար)
Lot Name(27)
27. Լանչ միջին (100 անձի համար)
Lot Name(28)
28. Լանչ պրեմիում (100 անձի համար)
Lot Name(29)
29. Ընթրիք ստանդարտ (80 անձի համար)
Lot Name(30)
30. Ընթրիք միջին (80 անձի համար)
Lot Name(31)
31. Ընթրիք պրեմիում (80 անձի համար)
Lot Name(32)
32. Սուրճի ընդմիջում ստանդարտ (25 անձի համար)
Lot Name(33)
33. Սուրճի ընդմիջում միջին (25 անձի համար)
Lot Name(34)
34. Սուրճի ընդմիջում պրեմիում (25 անձի համար)
Lot Name(35)
35. Սուրճի ընդմիջում և ֆուրշետ ստանդարտ (50 անձի համար)
Lot Name(36)
36. Սուրճի ընդմիջում և ֆուրշետ միջին (50 անձի համար)
Lot Name(37)
37. Սուրճի ընդմիջում և ֆուրշետ պրեմիում (50 անձի համար)
Lot Name(38)
38. Ֆուրշետ և շվեդական սեղան ստանդարտ (35 անձի համար)
Lot Name(39)
39. Ֆուրշետ և շվեդական սեղան միջին (35 անձի համար)
Lot Name(40)
40. Ֆուրշետ և շվեդական սեղան պրեմիում (35 անձի համար)
Lot Name(41)
41. Բանկետ ստանդարտ (70 անձի համար)
Lot Name(42)
42. Բանկետ միջին (70 անձի համար)
Lot Name(43)
43. Բանկետ պրեմիում (70 անձի համար)
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/01/2018 18:03
Date of Awarding: