Clarifications

There are no Clarifications made

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/65Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հսկողական գործառույթների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորման ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
The code of the Inquiring for Quotations EQ- GHAPDzB-18/65
Title (RU):
Код запроса котировок EQ-GHAPDzB-18/65
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/65
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հսկողական գործառույթների կազմակերպման համար անհրաժեշտ սարքավորման ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30211210-պլանշետային համակարգիչներ-
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
19/01/2018 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/01/2018 11:28 - 14/01/2018 10:00
Tenders Opening Date:
19/01/2018 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
12/01/2018 11:56
Date of Awarding: