Clarifications

There are no Clarifications made

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Է.ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻ ԱՆՎ. ԴԵՂԵՐԻ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Title:
Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար լաբորատոր պարագաների ձեռքբերման ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ 19/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Laboratory equipment, tools and accessories
Title (RU):
Лабораторные оборудования, инструменты и аксессуары
CfT Id:
ԴՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ 19/6
CFT Unique ID:
2019/null/5
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Լաբորատոր պարագաներ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33111500- ատամնաբուժական ռենտգեն սարքեր
33141114-բժշկական թանզիֆ (մարլյա)
33141142-ներարկիչներ
33141159-ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ
33141211-բժշկական այլ գործիքներ ― պարագաներ
33161220-շպատել փայտե
33191310-փորձանոթներ
33691380-ռեագենտների ― ֆիլտրերի հավաքածու
33791300-լաբորատոր ապակյա արտադրանք
38411600-ph չափիչներ
38431170-գազի քրոմատոգրաֆներ
38431491-ապակե պետրիի թաս
38431590-մագնիսական թափահարիչներ
38431700-լաբորատորիայի կաթոցիչներ ― պարագաներ
38431710-կաթոցիկներ
38431720-կաթոցիկների ծայրակալներ
38591200-քիմիական լաբորատորիայում կիրառվող սարքեր
39221240-սպասքի չորանոցներ
39292540-քանոն` սպայական
42531200-սառցարանային սարքերի մասեր
42671120-փորձանոթների շտատիվներ լաբորատորիական վաննաների համար
42911150-օդափոխման սարքավորումներ
42991410-խառնիչներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
15/11/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
08/11/2019 17:01 - 10/11/2019 10:00
Tenders Opening Date:
15/11/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
38
Lot Name(1)
[1] Քիմիական նյութերի հավաքման հավաքածու
Lot Name(2)
[2] քանոն
Lot Name(3)
[3] բժշկական թանզիֆ
Lot Name(4)
[4] ձեռնոցներ բժշկան ոչ ստերիլ
Lot Name(5)
[5] Բաժակների հավաքածու
Lot Name(6)
[6] կաթոցիկներ 3,5մլ
Lot Name(7)
[7] կաթոցիկներ 3,5մլ
Lot Name(8)
[8] Չափիչ գլանների հավաքածու
Lot Name(9)
[9] կաթոցիչների հավաքածու
Lot Name(10)
[10] Լաբորատոր ապակեղենի չորացման հարմարանք
Lot Name(11)
[11] ներարկիչներ
Lot Name(12)
[12] Չափիչ կոլբա 10
Lot Name(13)
[13] Չափիչ կոլբա 50
Lot Name(14)
[14] մագնիսական խառնիչների հավաքածու
Lot Name(15)
[15] մխոցային ֆիլտրերի հավաքածու
Lot Name(16)
[16] մեմբրանային ֆիլտրերի հավաքածու
Lot Name(17)
[17] Լաբորատոր շպատելների հավաքածու
Lot Name(18)
[18] ֆիլտրման համակարգ
Lot Name(19)
[19] գազային քրոմատոգրաֆիկ աշտարակ
Lot Name(20)
[20] գազի քրոմատոգրաֆներ
Lot Name(21)
[21] Օդաքարշ հովանոց
Lot Name(22)
[22] Ցենտրիֆուգայի փորձանոթներ
Lot Name(23)
[23] պետրիի թաս
Lot Name(24)
[24] լաբորատորիայի կաթոցիչներ ― պարագաներ
Lot Name(25)
[25] սառցարանային սարքերի մասեր
Lot Name(26)
[26] ph մետրի էլեկտրոդ
Lot Name(27)
[27] Ապակյա խառնիչներ
Lot Name(28)
[28] Պարաֆիլմ Մ փոքր
Lot Name(29)
[29] Պարաֆիլմ Մ Մեծ
Lot Name(30)
[30] ծայրակալների հավաքածու
Lot Name(31)
[31] Ավտոկլավի մամրէազերծման ինդիկատոր թերթիկ
Lot Name(32)
[32] ինդիկատոր մանրէազերծվածության
Lot Name(33)
[33] ինդիկատոր մանրէազերծվածության
Lot Name(34)
[34] Շտատիվների հավաքածու
Lot Name(35)
[35] Մխոցային ֆիլտրեր միկրոպիպետի համարհավաքածու
Lot Name(36)
[36] ռեագենտների ― ֆիլտրերի հավաքածու
Lot Name(37)
[37] Հակաբակտերիալ կպչուն գորգ
Lot Name(38)
[38] քիմիական լաբորատորիայում կիրառվող սարքեր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
08/11/2019 17:42
Date of Awarding:
20/12/2019 13:42