Clarifications

There are no Clarifications made

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ ՓԲԸ
Title:
«ԿԱՐԵՆ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏԵՆ» ՓԲԸ-Ի կարիքների համար` էլեկտրական լամպերի, լուսատուների և այլ նմանատիպ պարագաների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնանշման հարցման ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/51 ծածկագրով հրավեր
Title (EN):
ANNOUNCEMENT On Request for Quotation
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК
CfT Id:
ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/51
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
էլեկտրական լամպեր լուսատուներ և այլ նմանատիպ պարագաներ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
31221180-լամպերի կոթառներ
31521500-առաստաղի լուսավորման սարքեր
31531100-էլեկտրական լամպեր
31531300-տնտեսող լամպեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/07/2020 10:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/07/2020 17:25 - 12/07/2020 10:30
Tenders Opening Date:
17/07/2020 10:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
10
Lot Name(1)
[1] տնտեսող լամպեր
Lot Name(2)
[2] տնտեսող լամպեր
Lot Name(3)
[3] տնտեսող լամպեր
Lot Name(4)
[4] էլեկտրական լամպեր
Lot Name(5)
[5] լամպերի կոթառներ
Lot Name(6)
[6] լամպերի կոթառներ
Lot Name(7)
[7] տնտեսող լամպեր
Lot Name(8)
[8] առաստաղի լուսավորման սարքեր
Lot Name(9)
[9] առաստաղի լուսավորման սարքեր
Lot Name(10)
[10] առաստաղի լուսավորման սարքեր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/07/2020 17:30
Date of Awarding: