Clarifications

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Վարչապետի աշխատակազմ
Title:
Վարչապետի աշխատակազմի առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարիքների համար ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/9 ծածկագրով կենցաղային տեխնիկայի և էլեկտրական սարքավորումների ձեռքբերում
Title (EN):
the Prime Minister of the Republic of Armenia gives notice for a price quotation for supply of household appliances and electrical equipment
Title (RU):
бытовая техника и электрооборудование для нужд Аппарата премьер-министра Республики Армения под кодом ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/9
CfT Id:
ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/9
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի կարիքների համար կենցաղային տեխնիկայի և էլեկտրական սարքավորումների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
39714200-օդորակիչ
39721500-էլեկտրական տաքացուցիչ` ջերմային կարգավորիչով, 1.2 Կվտ (տեն)
42961280-դիսպենսերներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/10/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
29/09/2020 12:32 - 01/10/2020 11:00
Tenders Opening Date:
06/10/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
7
Lot Name(1)
[1] օդորակիչ
Lot Name(2)
[2] օդորակիչ
Lot Name(3)
[3] օդորակիչ
Lot Name(4)
[4] էլեկտրական տաքացուցիչ` ջերմային կարգավորիչով
Lot Name(5)
[5] էլեկտրական տաքացուցիչ` ջերմային կարգավորիչով
Lot Name(6)
[6] էլեկտրական տաքացուցիչ` ջերմային կարգավորիչով
Lot Name(7)
[7] դիսպենսերներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
29/09/2020 12:45
Date of Awarding:
21/10/2020 15:27

1.Պարզաբանում N7 չափաբաժնի հետ կապված

Description for the request

Հարգելի գործընկեր, Սովորական (ոչ ստացիոնար) դիսպենսերներն իրենց մեջ ֆիլտրեր չունեն և նախատեսված են արդեն իսկ ֆիլտրված ջրերի համար: Խնդրում եմ պարզաբանել 7-րդ չափաբաժնի տեխ. բնութագիրը:

Attachment for the request:
Clarification

«ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/9» ծածկագրով ընթացակարգի 7-րդ չափաբաժնով սահմանված ապրանքը անհրաժեշտ է ներկայացնել հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրին համապատասխան

Attachment for the request: