Clarifications

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ դատական դեպարտամենտ ՊԿՀ
Title:
Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար ցանցային բաժանարարների և դյուրակիր համակարգիչների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված «ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/51» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement of the procurement procedure under the code “DD-GHAPDzB-20/51” («ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/51»), announced for the purpose of purchasing network dividers and notebooks for the needs of the Judicial Department
Title (RU):
Объявление и приглашение процедуры закупок под кодом “DD-GHAPDzB-20/51” («ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/51»), объявленное в целях приобретения сетевых разделителей и ноутбуков для нужд Судебного департамента
CfT Id:
ԴԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/51
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար ցանցային բաժանարարների և դյուրակիր համակարգիչների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30211200-դյուրակիր համակարգիչներ
32421300-ցանցային բաժանարար
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
08/10/2020 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
01/10/2020 12:15 - 03/10/2020 10:00
Tenders Opening Date:
08/10/2020 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] 1. Ցանցային բաժանարար
Lot Name(2)
[2] 2. Ցանցային բաժանարար
Lot Name(3)
[3] 3. Ցանցային բաժանարար
Lot Name(4)
[4] 4. Դյուրակիր համակարգիչներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
01/10/2020 12:37
Date of Awarding:

1.Պարզաբանման հարցում

Description for the request

Հրավերով ապրանքների մատակարաման ժամկետ է սահմանված Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 աշխատանքային օրը: Հրավերում առկա պայմանագրի նախագծի 8,8 կետով նախատեսվում է մատակարաման ժամկետի երկարացման հնարավորություն մինչև 30 օրով: Ո՞ր դեպքում կմերժվի մատակարարման ժամկետի երկարացումը, բացի նշված կետում նախատեսված պայմանից, որ Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը: Եթե մերժվի մատակարաման ժամկետի երկարացումը, ապա ի՞նչ հետևանք դա կարող է ունենալ մատակարարի համար:

Attachment for the request:
Clarification

Դատական դեպարտամենտի կարիքների համար ցանցային բաժանարարների և դյուրակիր համակարգիչների մատակարարման ժամկետը սահմանվել է՝ ելնելով գնման անհրաժեշտությունից՝ պահպանելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ը.» պարբերությամբ սահմանված պահանջները: Հրավերում ներառված պայմանագրի նախագծով սահմանված կարգավորումների շրջանակում՝ Գնորդի կողմից պայմանագրի գնման առարկա հանդիսացող ապրանքների մատակարաման ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտության հարցը կդիտարկվի պայմանագրի կատարման փուլում, մատակարարի կողմից պայմանագրով սահմանված ժամկետում ապրանքների մատակարարման անհնարինության վերաբերյալ հիմնավոր փաստարկների ներկայացման դեպքում: Միաժամանակ մատակարարի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետում չկատարման դեպքում կիրառելի են պայմանագրով և գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվության միջոցները, որոնք ներառված են նաև քննարկվող գնման ընթացակարգի հրավերում:

Attachment for the request:
Hraveri parzabanman masin haytararutyun_20-51.pdf

2.Պարզաբանման հարցում

Description for the request

Մեր նախորդ պարզաբանման հարցման մեջ բարձրացված հարցը առաջանում է՝ ելնելով համաշխարհային տնտեսության մեջ առկա իրավիճակից: Պատվիրատուն մատակարաման ժամկետ սահմանելիս պետք է հաշվի առնի նշված իրավիճակը նույնպես: Մեր հարցման մեջ կա նաև հրավերով նմանատիպ իրավիճակից դուրս գալու համար նախատեսված ելքին հղում: Իսկ ներկայացված պարզբանման մեջ ոչ մի հույս չի թողնվում պայմանագրի նախագծում ժամկետի երկարացման վերաբերյալ դրույթից օգվելու հնարավորության համար: Ավելին, հիշեցվում է նաև հնարավոր պատասխանատվության մասին: Տպավորություն է ստացվում, որ Պատվիրատուի համար պակաս կարևոր չէ "սեփական տեսակետը ունեցող" մասնակիցներին "պատժելը": Սույն հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխան դյուրակիր համակարգիչներ Պատվիրատուն արդեն ձեռք բերած կլիներ, եթե նույն դյուրակիր համակարգիչների ձեռք բերման հունիս ամսվա գնման ընթացակարգին առաջարկված ընթացիկ հրավերի բնութագրերով դյուրակիր համակարգիչները ընդուներ որպես պահանջներին բավարարող (իրականում գերազանցող) դյուրակիր համակարգիչներ:

Attachment for the request:
Clarification

Ներկայացված հարցման վերաբերյալ պարզաբանում տրամադրվել է 2020թ. հոկտեմբերի 02-ին (պարզաբանումը հրապարակված է www.procurement.am հասցեով գործող գնումների պաշտոնական տեղեկագրում և էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգում), իսկ քննարկվող գնման ընթացակարգի հրավերի շրջանակից դուրս բարձրացված հարցերը դիտարկման ենթակա չեն:

Attachment for the request:
Hraveri parzabanman masin haytararutyun_20-51.pdf