Clarifications

There are no Clarifications made

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ գլխավոր դատախազություն
Title:
ՀՀ դատախազության կարիքների համար ՀՀ դատախազության մասնաշենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում
Title (EN):
Acquisition of repairs of the RA Prosecutor's Office for the needs of the RA Prosecutor's Office
Title (RU):
Приобретение ремонта здания Прокуратуры РА для нужд Прокуратуры РА
CfT Id:
ՀԳԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3
CFT Unique ID:
2021/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ դատախազության կարիքների համար ՀՀ դատախազության մասնաշենքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45461100-շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/06/2021 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/06/2021 12:56 - 13/06/2021 10:00
Tenders Opening Date:
18/06/2021 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
11/06/2021 13:05
Date of Awarding:
06/07/2021 12:04