Clarifications

There are no Clarifications made

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-21/09 - Շենք-շինություններում տեղակայված էլեկտրական սարքերի (օդորակիչների) և վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
Repair and maintenance services for electrical appliances (air conditioners) and elevators located in buildings
Title (RU):
Преобретение услуг по ремонту и техническому обслуживанию электроприборов (кондиционеров) и лифтов
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-21/09
CFT Unique ID:
2021/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Օդորակիչների և վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50711100-շենքերում տեղակայված էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
50751100-վերելակների վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
23/06/2021 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
15/06/2021 13:56 - 18/06/2021 11:00
Tenders Opening Date:
23/06/2021 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] շենքերում տեղակայված էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] վերելակների վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
15/06/2021 14:15
Date of Awarding: