Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/51 Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Ձեյթուն վարչական շրջանի թվով 3 մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքների
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об открытой процедуре по приобретение работ для нужд Мэрии г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-18/51
CFT Unique ID:
2018/null/7
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Ձեյթուն վարչական շրջանի թվով 3 մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքների
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611100-կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
45611100-կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
45611100-կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
01/03/2018 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/01/2018 09:38 - 24/02/2018 10:00
Tenders Opening Date:
01/03/2018 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
1.Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Ձեյթուն վարչական շրջանի թիվ 149 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
2.Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Ձեյթուն վարչական շրջանի թիվ 152 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(3)
3. Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Ձեյթուն վարչական շրջանի թիվ 158 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/01/2018 11:21
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Объявление об открытой процедуре по приобретение работ для нужд Мэрии г. Еревана Hayt. RUS 18-51.docx RU
N/A Announcement on procurement of Providing works for the needs of the Yerevan municipality Hayt. ANG 18-51.docx EN
N/A Հրավեր Հրավեր 18-51.rar HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_2957890_1.xml N/A EN