Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԲՄԱՊՁԲ-7/24
Title (EN):
HH PN NTAD-BMAPZB-7/24
Title (RU):
МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/24
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԲՄԱՊՁԲ-7/24
CFT Unique ID:
2018/null/6
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԲՄԱՊՁԲ-7/24
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
39511130-սավաններ
39511130-սավաններ
18311170-ննջազգեստներ
18331300-պոլո շապիկներ
39141200-ներքնակներ
18331300-պոլո շապիկներ
39511100-վերմակներ
18311120-կիսավարտիքներ
39141200-ներքնակներ
39511190-բարձ` բամբակյա
39511170-բարձերեսներ
39511140-վերմակասավան (վերմակների վրա քաշվող կտոր)
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
22/02/2018 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/01/2018 15:38 - 17/02/2018 10:00
Tenders Opening Date:
22/02/2018 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
12
Lot Name(1)
1 Ներքնաշոր` տաք
Lot Name(2)
2 Մայկա-ֆուֆայկա կոմուֆլյաժ
Lot Name(3)
3 Շապիկ` բամբակյա
Lot Name(4)
4 Կիսավարտիք բամբակյա
Lot Name(5)
5 Բարձ
Lot Name(6)
6 Ներքնակ` սինտեպոնից
Lot Name(7)
7 Ներքնակ` բամբակյա
Lot Name(8)
8 Ծածկոց` կիսաբրդյա
Lot Name(9)
9 Սավան` բամբակյա 210X145
Lot Name(10)
10 Սավան` բամբակյա
Lot Name(11)
11 Բարձի երես` բամբակյա
Lot Name(12)
12 Վերմակածրար
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/01/2018 16:17
Date of Awarding:
17/05/2018 14:23

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement About an open tender Open tender code: "HH PN NTAD-BMAPZB-7/24" Հրավեր ԲՄԱՊՁԲ 7-24.doc Announcement About an open tender Open tender code: "HH PN NTAD-BMAPZB-7/24" EN
N/A Объявление Об открытом конкурсе Шифр открытого конкурса “МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/24 Հրավեր ԲՄԱՊՁԲ 7-24.doc Объявление Об открытом конкурсе Шифр открытого конкурса “МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/24 RU
N/A ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԲՄԱՊՁԲ-7/24 Հրավեր ԲՄԱՊՁԲ 7-24.doc ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հանդերձանքի ձեռքբերում ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ ԲՄԱՊՁԲ-7/24 HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_2960038_1.xml N/A EN