Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/54 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
The announcement and invitation on the open tender of Providing services (procedure code EQ- BMTsDzB-18/54) for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Обьявление об открытой конкурсе под кодом EQ- BMTsDzB-18/54 по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/54
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/03/2018 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/01/2018 16:30 - 01/03/2018 10:00
Tenders Opening Date:
06/03/2018 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
11/01/2018 17:45
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Hayt. RUS.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_2960317_1.xml N/A EN