Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Title:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում
Title (EN):
For need POLICE of RA buy car plate
Title (RU):
Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка работ по изготовлению номерных знаков
CfT Id:
ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՇՁԲ-2018-ՃՈ/ՀԱՄ-5
CFT Unique ID:
2018/null/1
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
34321290-պետհամարանիշներ
34321290-պետհամարանիշներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
name_0_1.2.պետհամարանիշներ-ա/բ
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
31/01/2018 17:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/01/2018 11:10 - 26/01/2018 17:00
Tenders Opening Date:
31/01/2018 17:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
12/01/2018 14:37
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
5 For need POLICE of RA buy car plate Notice.doc For need POLICE of RA buy car plate EN
N/A For need POLICE of RA buy car plate Notice.doc For need POLICE of RA buy car plate EN
4 Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка работ по изготовлению номерных знаков Обявление.doc Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка работ по изготовлению номерных знаков RU
N/A Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка работ по изготовлению номерных знаков Обявление.doc Для нужд ПОЛИЦИИ РА закупка работ по изготовлению номерных знаков RU
3 ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում Հրավեր - 2.docx ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում HY
N/A ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՇՁԲ-2018-ՃՈ/ՀԱՄ-5 Հրավեր.docx ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում HY
2 ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՇՁԲ-2018-ՃՈ/ՀԱՄ-5 Հրավեր.docx ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՇՁԲ-2018-ՃՈ/ՀԱՄ-5 HY
1 ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՇՁԲ-2018-ՃՈ/ՀԱՄ-5 Հրավեր.docx ՀՀ ոստիկանության կարիքների համար պետհամարանիշերի պատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում ՀՀ ԿԱ Ո ՀԲՄԱՇՁԲ-2018-ՃՈ/ՀԱՄ-5 HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_2963144_1.xml N/A EN