Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/79 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ` Երևան քաղաքի թիվ 29, թիվ 30, թիվ 149, թիվ 152 և թիվ 158 մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
The announcement and invitation on the open tender of Providing services (procedure code EQ- BMTsDzB-18/79) for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Обьявление об открытой конкурсе под кодом EQ- BMTsDzB-18/79 по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-18/79
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ` Երևան քաղաքի թիվ 29, թիվ 30, թիվ 149, թիվ 152 և թիվ 158 մանկապարտեզների վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
07/03/2018 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/01/2018 17:12 - 02/03/2018 10:00
Tenders Opening Date:
07/03/2018 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
1. Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի թիվ 29 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
2. Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի թիվ 30 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(3)
3. Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի թիվ 149 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(4)
4. Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի թիվ 152 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(5)
5. Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի թիվ 158 մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
12/01/2018 17:50
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Hayt. RUS.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_2965478_1.xml N/A EN