Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ Լոռու մարզ, Վանաձորի քաղաքապետարան
Title:
Վանաձոր համայնքի փողոցների ձմեռային պաշտպանության ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
services of streets of winter protection
Title (RU):
услуги зимней защиты улиц
CfT Id:
ՀՀ ԼՄՎՔ ԳՀ ԾՁԲ-18/33
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Վանաձոր համայնքի փողոցների ձմեռային պաշտպանության ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
90511100-աղբի հավաքման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/02/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/02/2018 15:57 - 15/02/2018 11:00
Tenders Opening Date:
20/02/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
13/02/2018 17:47
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A services of export of domestic garbage and sanitary cleaning of streets cmer.rar services of export of domestic garbage and sanitary cleaning of streets EN
N/A услуи вывоза бытовово мусора и санитарной очистки улиц cmer.rar услуи вывоза бытовово мусора и санитарной очистки улиц RU
N/A ձմեռային պաշտպանության ծառայությունների ձեռքբերում cmer.rar ձմեռային պաշտպանության ծառայությունների ձեռքբերում HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3168684_1.xml N/A EN