Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ Արմավիրի մարզ Արմավիրի Քաղաքապետարան
Title:
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
Title (EN):
ANNOUNCEMENT
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ
CfT Id:
ԱՔ-ԳՀԱՊՁԲ-06-18
CFT Unique ID:
2018/null/7
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30192128-գրիչ գելային
22811140-նշումների տետր
30192100-ռետին հասարակ
30197120-կոճգամներ
30192122-ինքնահոս գրիչ
30192121-գրիչ գնդիկավոր
30199281-ծրար
30199420-թուղթ նշումների համար, սոսնձվածքով
30199260-հատուկ Ա4 ծրար
30141200-հաշվասարք, գրասենյակային
39263420-ամրակ, մետաղյա, մեծ
30192160-շտրիխներ
30197321-կարիչ, մինչ― 20 թերթի համար
30197111-կարիչի մետաղալարե կապեր, փոքր
30197323-կարիչ, 50-ից ավելի թերթի համար
30197110-կարիչի մետաղալարե կապեր
39241210-մկրատ, գրասենյակային
22111000- ուսուցողական գրքեր
30197230-թղթապանակ
24911400-սոսինձ
39263500-սեղմակ
30192760-սրիչ, սովորական
30197233-թղթապանակ, թելով, թղթյա
30197234-թղթապանակ, կոշտ կազմով
30192136-մատիտ, գրաֆիտե, տեղադրվող միջուկով
30197231-թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ
30197232-թղթապանակ, արագակար, թղթյա
30192114-թանաք, կնիքի բարձիկի համար
30192135-գրաֆիտե միջուկ, մատիտի համար
39263410-ամրակ, մետաղյա, փոքր
30199270-հատուկ Ա5 ծրար
30192720-գծանշիչ
30199250-հատուկ Ա3 ծրար
30192130-մատիտներ
39263200-գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով
30199200-բացիկներ
30192743-թուղթ` գունավոր պատճենահանման համար` A4 220 գ
22811110-հաշվառման գրքեր
22811110-հաշվառման գրքեր
35821400-դրոշներ
22851100-արագակարներ
30197622-թուղթ, A4 ֆորմատի /21x29.7/
39263300-օրացույց
39292500-քանոն
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/02/2018 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/02/2018 17:08 - 15/02/2018 10:00
Tenders Opening Date:
20/02/2018 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
44
Lot Name(1)
դրոշներ
Lot Name(2)
թուղթ, A4 ֆորմատի /21x29.7/
Lot Name(3)
գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով
Lot Name(4)
հաշվասարք, գրասենյակային
Lot Name(5)
սոսինձ
Lot Name(6)
գրիչ գնդիկավոր
Lot Name(7)
թղթապանակ, արագակար, թղթյա
Lot Name(8)
ամրակ, մետաղյա, փոքր
Lot Name(9)
մատիտներ
Lot Name(10)
ռետին հասարակ
Lot Name(11)
թղթապանակ, թելով, թղթյա
Lot Name(12)
գրիչ գելային
Lot Name(13)
թուղթ նշումների համար, սոսնձվածքով
Lot Name(14)
կարիչ, մինչ― 20 թերթի համար
Lot Name(15)
կարիչ, 50-ից ավելի թերթի համար
Lot Name(16)
կարիչի մետաղալարե կապեր, փոքր
Lot Name(17)
կարիչի մետաղալարե կապեր
Lot Name(18)
օրացույց
Lot Name(19)
քանոն
Lot Name(20)
ինքնահոս գրիչ
Lot Name(21)
ծրար
Lot Name(22)
հատուկ Ա3 ծրար
Lot Name(23)
հատուկ Ա4 ծրար
Lot Name(24)
հատուկ Ա5 ծրար
Lot Name(25)
շտրիխներ
Lot Name(26)
թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ
Lot Name(27)
գծանշիչ
Lot Name(28)
մատիտ, գրաֆիտե, տեղադրվող միջուկով
Lot Name(29)
գրաֆիտե միջուկ, մատիտի համար
Lot Name(30)
սրիչ, սովորական
Lot Name(31)
թղթապանակ, կոշտ կազմով
Lot Name(32)
արագակարներ
Lot Name(33)
թուղթ` գունավոր պատճենահանման համար` A4 220 գ
Lot Name(34)
նշումների տետր
Lot Name(35)
ամրակ, մետաղյա, մեծ
Lot Name(36)
թանաք, կնիքի բարձիկի համար
Lot Name(37)
բացիկներ
Lot Name(38)
ուսուցողական գրքեր
Lot Name(39)
հաշվառման գրքեր
Lot Name(40)
հաշվառման գրքեր
Lot Name(41)
սեղմակ
Lot Name(42)
մկրատ, գրասենյակային
Lot Name(43)
կոճգամներ
Lot Name(44)
թղթապանակ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
13/02/2018 21:17
Date of Awarding:
27/03/2018 15:20

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT OF QUOTATION REQUEST ANNOUNCEMENT.docx ANNOUNCEMENT OF QUOTATION REQUEST EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВКИ ОБЪЯВЛЕНИЕ.docx ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВКИ RU
N/A Հ Ր Ա Վ Ե Ր Hraver.docx ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ Հ Ր Ա Վ Ե Ր HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3170633_1.xml N/A EN