Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ ՊՓԲԸ
Title:
Մարտունու Ծննդատուն ՊՓԲԸ-ի կարքների համար դեղորայքի ձեռքբերում
Title (EN):
Acquisition of Medicines for Martuni Maternity Hospital PHC
Title (RU):
Приобретение лекарств для родильного дома Мартуни
CfT Id:
ՄԾՊՓԲԸ-ԳՀԱՊՁԲ-2018/1
CFT Unique ID:
2018/null/1
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Մարտունու Ծննդատուն ՊՓԲԸ-ի կարքների համար դեղորայքի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33691129-նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (ռինգերի լուծույթ)
33631285-արյունատար անոթների պաշտպանիչ դեղամիջոցներ
33661170-Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) N01BA02
33631285-արյունատար անոթների պաշտպանիչ դեղամիջոցներ
33621750-նիֆեդիպին c08ca05
33621641-հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
33621641-հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
33641310-դիդրոգեստերոնg03db01
33621230-ֆոլաթթու b03bb01
33651116-ցեֆազոլին j01db04
33651110-ամպիցիլին j01ca01, s01aa19
33661127-մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում) N02BB02
33651118-ցեֆտրիաքսոն j01dd04
33671130-դիֆենհիդրամին d04aa32, d04aa32
33621590-ֆուրոսեմիդ c03ca01
24961400-գլիցերոլ
33611160-մետոկլոպրամիդ a03fa01
33691112-մետրոնիդազոլ a01ab17, d06bx01, g01af01, j01xd01, p01ab01
33631250-էթանոլ d08ax08, v03ab16, v03az01
33661158-էպինեֆրին (ադրենալին) a01ad01, b02bc09, c01ca24, r01aa14, r03aa01, s01ea01
33631360-սուքսամեթոնիում m03ab01
33661116-լիդոկային c01bb01, c05ad01, d04ab01, n01bb02, r02ad02, s01ha07, s02da01
33661114-ֆենտանիլ n01ah01, n02ab03
33621540-պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) A03AD01
33691145-մագնեզիումի սուլֆատ a06ad04, a12cc02, b05xa05, d11ax05, v04cc02
33611170-դրոտավերին a03ad02
33611170-դրոտավերին a03ad02
33631240-քլորհեքսիդին a01ab03, b05ca02, d08ac02, d09aa12, r02aa05, s01ax09, s02aa09, s03aa04
33641100-օքսիտոցին h01bb02
33621440-բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) C04AX
33621210-երկաթ պարունակող համակցություն b03a
33621150-ֆիտոմենադիոն b02ba01
33661120-մորֆին n02aa01
33631370-ատրակուրիում բեզիլատ m03ac04
33611350-ասկորբինաթթու g01ad03, s01xa15, a11ga01
33691136-նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03
33691138-գլյուկոզ b05cx01, v04ca02, v06dc01
33671114-ամինոֆիլին r03da05
33691136-նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03
33691136-նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03
33651150-ֆլյուկոնազոլ d01ac15, j02ac01, j02ac01
33631230-պովիդոն յոդ d08ag02, d09aa09, d11ac06, g01ax11, r02aa15, s01ax18
24451150-քլորոմին Բ
33631170-տետրացիկլին a01ab13, d06aa04, j01aa07, s01aa09, s02aa08, s03aa02
33691176-այլ դեղորայք
33691176-այլ դեղորայք
33691176-այլ դեղորայք
33661111-կետամին n01ax03
33611420-կալցիումի գլյուկոնատ a12aa03, d11ax03
33661159-ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) C01CA06
33691176-այլ դեղորայք
33621160-ամինակապրոնաթթու b02aa01
33661115-բուպիվակային n01bb01
33661153-դեքսամեթազոն a01ac02, c05aa09, d07ab19, d07xb05, d10aa03, h02ab02, r01ad03, s01ba01, s01cb01, s02ba06, s03ba01
33661113-թիոպենտալ n01af03, n05ca19
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/02/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/02/2018 17:22 - 15/02/2018 11:00
Tenders Opening Date:
20/02/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
55
Lot Name(1)
1էպինեֆրին (ադրենալին) a01ad01, b02bc09, c01ca24, r01aa14, r03aa01, s01ea01
Lot Name(2)
2մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում) N02BB02
Lot Name(3)
3ասկորբինաթթու g01ad03, s01xa15, a11ga01
Lot Name(4)
4ամինակապրոնաթթու b02aa01
Lot Name(5)
5ամպիցիլին j01ca01, s01aa19
Lot Name(6)
6այլ դեղորայք
Lot Name(7)
7այլ դեղորայք
Lot Name(8)
8այլ դեղորայք
Lot Name(9)
9բուպիվակային n01bb01
Lot Name(10)
10պովիդոն յոդ d08ag02, d09aa09, d11ac06, g01ax11, r02aa15, s01ax18
Lot Name(11)
11գլյուկոզ b05cx01, v04ca02, v06dc01
Lot Name(12)
12գլիցերոլ
Lot Name(13)
13դիֆենհիդրամին d04aa32, d04aa32
Lot Name(14)
14բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) C04AX
Lot Name(15)
15դրոտավերին a03ad02
Lot Name(16)
16դրոտավերին a03ad02
Lot Name(17)
17դեքսամեթազոն a01ac02, c05aa09, d07ab19, d07xb05, d10aa03, h02ab02, r01ad03, s01ba01, s01cb01, s02ba06, s03ba01
Lot Name(18)
18սուքսամեթոնիում m03ab01
Lot Name(19)
19դիդրոգեստերոնg03db01
Lot Name(20)
20երկաթ պարունակող համակցություն b03a
Lot Name(21)
21ամինոֆիլին r03da05
Lot Name(22)
22թիոպենտալ n01af03, n05ca19
Lot Name(23)
23լիդոկային c01bb01, c05ad01, d04ab01, n01bb02, r02ad02, s01ha07, s02da01
Lot Name(24)
24ֆիտոմենադիոն b02ba01
Lot Name(25)
25այլ դեղորայք
Lot Name(26)
26կետամին n01ax03
Lot Name(27)
27կալցիումի գլյուկոնատ a12aa03, d11ax03
Lot Name(28)
28մետրոնիդազոլ a01ab17, d06bx01, g01af01, j01xd01, p01ab01
Lot Name(29)
29մետոկլոպրամիդ a03fa01
Lot Name(30)
30մագնեզիումի սուլֆատ a06ad04, a12cc02, b05xa05, d11ax05, v04cc02
Lot Name(31)
31ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) C01CA06
Lot Name(32)
32մորֆին n02aa01
Lot Name(33)
33նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03
Lot Name(34)
34նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03
Lot Name(35)
35նատրիումի քլորիդ a12ca01, b05cb01, b05xa03
Lot Name(36)
36Պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ) N01BA02
Lot Name(37)
37նիֆեդիպին c08ca05
Lot Name(38)
38պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) A03AD01
Lot Name(39)
39հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
Lot Name(40)
40նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ (ռինգերի լուծույթ)
Lot Name(41)
41հականեխիչ (անտիսեպտիկ) ― ախտահանիչ միջոցներ
Lot Name(42)
42էթանոլ d08ax08, v03ab16, v03az01
Lot Name(43)
43տետրացիկլին a01ab13, d06aa04, j01aa07, s01aa09, s02aa08, s03aa02
Lot Name(44)
44արյունատար անոթների պաշտպանիչ դեղամիջոցներ
Lot Name(45)
45արյունատար անոթների պաշտպանիչ դեղամիջոցներ
Lot Name(46)
46ատրակուրիում բեզիլատ m03ac04
Lot Name(47)
47ցեֆազոլին j01db04
Lot Name(48)
48ցեֆտրիաքսոն j01dd04
Lot Name(49)
49քլորոմին Բ
Lot Name(50)
50քլորհեքսիդին a01ab03, b05ca02, d08ac02, d09aa12, r02aa05, s01ax09, s02aa09, s03aa04
Lot Name(51)
51օքսիտոցին h01bb02
Lot Name(52)
52ֆոլաթթու b03bb01
Lot Name(53)
53ֆուրոսեմիդ c03ca01
Lot Name(54)
54ֆենտանիլ n01ah01, n02ab03
Lot Name(55)
55ֆլյուկոնազոլ d01ac15, j02ac01, j02ac01
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
13/02/2018 18:06
Date of Awarding:
21/05/2018 13:22

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Acquisition of Medicines for Martuni Maternity Hospital PHC Minchev_5mln_GH_apranq_E_Eng.docx Acquisition of Medicines for Martuni Maternity Hospital PHC EN
N/A Приобретение лекарств для родильного дома Мартуни Minchev_5mln_GH_apranq_E_Rus.docx Приобретение лекарств для родильного дома Мартуни RU
N/A Մարտունու Ծննդատուն ՊՓԲԸ-ի կարքների համար դեղորայքի ձեռքբերում Martunu cnnd..doc Մարտունու Ծննդատուն ՊՓԲԸ-ի կարքների համար դեղորայքի ձեռքբերում HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3170950_1.xml N/A EN