Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՇՏԱՊ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ ՓԲԸ
Title:
Գյումրու շտապ բուժ օգնության կայան ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում
Title (EN):
Acquisition of medicines and vaccines for the needs of CJSC Gyumri ambulance station
Title (RU):
Приобретение лекарственных средств и вакцин для нужд станции скорой помощи ЗАО Гюмри
CfT Id:
ԳՇԲՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-01/18
CFT Unique ID:
2018/null/1
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Գյումրու շտապ բուժ օգնության կայան ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33691176-այլ դեղորայք
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/02/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/02/2018 17:41 - 15/02/2018 11:00
Tenders Opening Date:
20/02/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
48
Lot Name(1)
1 Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) 50% 2մլ
Lot Name(2)
2 Դիֆենհիդրամին 1% 1մլ
Lot Name(3)
3 Բենդազոլ 1%1մլ
Lot Name(4)
4 Պապավերինի հիդրոքլորիդ 2% 2մլ
Lot Name(5)
5 Ամինոֆիլին 2,4% 5մլ
Lot Name(6)
6 Մագնեզիումի սուլֆատ 25% 5մլ
Lot Name(7)
7 Ուաբային 0,25մգ 1մլ
Lot Name(8)
8 Նատրիումի քլորիդ 0,9% 5մլ
Lot Name(9)
9 Գլյուկոզ 40% 5մլ
Lot Name(10)
10 Պլատիֆիլինի հիդրոտարտրատ 0,2% 1մլ
Lot Name(11)
11 Լիդոկային 10% 2մլ
Lot Name(12)
12 Լիդոկային 2% 2մլ
Lot Name(13)
13 Դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ 4մգ 1մլ
Lot Name(14)
14 Կոֆեին-նատրիումի բենզոատ 20% 1մլ
Lot Name(15)
15 Էպինեֆրինի հիդրոքլորիդ 0,18% 1մլ
Lot Name(16)
16 Դրոտավերինի հիդրոքլորիդ 40մգ 2մլ
Lot Name(17)
17 Ատրոպինի սուլֆատ 0,1% 1մլ
Lot Name(18)
18 Ֆուրոսեմիդ 1% 2մլ
Lot Name(19)
19 Նիկեթամիդ 25% 2մլ
Lot Name(20)
20 Հեպարին 5000ՄՄ/1մլ 5մլ
Lot Name(21)
21 Նիֆեդիպին 10մգ
Lot Name(22)
22 Մենթոլ, իզովալերաթթվի մեթիլ էսթեր 0,06գ
Lot Name(23)
23 Գլիցերիլի եռնիտրատ 0,5մգ
Lot Name(24)
24 Կապտոպրիլ 25մգ
Lot Name(25)
25 Կատվախոտի հանուկ, ոգեթուրմ 30մլ
Lot Name(26)
26 Էթանոլ 96%- 1լ
Lot Name(27)
27 Թրիմեպերիդին/ (թրիմեպերիդինի հիդրոքլորիդ)20մգ 1մլ
Lot Name(28)
28 Քլորամֆենիկոլ, մեթիլուրացիլ 300մգ /40գ
Lot Name(29)
29 Նիմեսիլ 100մգ 2գ
Lot Name(30)
30 Մետոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդի մոնոհիդրատ 10մգ/2մլ
Lot Name(31)
31 Ֆենոբարբիտալ, էթիլբրոմիզովալերաթթու, պղպեղային անանուխի յուղ, գայլուկի յուղ50մլ
Lot Name(32)
32 Ալֆա-բրոմիզովալերաթթվի էթիլ էսթեր, ֆենոբարբիտալ,անուխի յուղ 25մլ
Lot Name(33)
33 Դիկլոֆենակի նատրիում 75մգ/3մլ
Lot Name(34)
34 Ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ 10մգ/1մլ
Lot Name(35)
35 Ակտիվացված ածուխ 250մգ
Lot Name(36)
36 Սալբուտամոլի սուլֆատ 100մկգ
Lot Name(37)
37 Նատրիումի քլորիդ 0,9% 250մլ
Lot Name(38)
38 Ացետիլսալիցիլաթթու 75մգ
Lot Name(39)
39 Գլիցին 100մգ
Lot Name(40)
40 Մետամիզոլ, տրիացետոամին
Lot Name(41)
41 Պարացետամոլ 500մգ
Lot Name(42)
42 Մորֆինի հիդրոքլորիդ 10մգ/մլ
Lot Name(43)
43 Ջրածնի պերոքսիդ 3% 100մլ
Lot Name(44)
44 Ռիվանոլ 0.1% 100 մլ
Lot Name(45)
45 Ամոնիակ 10% 30 մլ
Lot Name(46)
46 Նատրիումի թիոսուլֆատ 30% 5մլ
Lot Name(47)
47 Մագնեզիում ասպարտատ 10մլ
Lot Name(48)
48 Ամինոկապրոնաթթու 250 մլ.
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
13/02/2018 18:13
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Acquisition of medicines and vaccines for the needs of CJSC Gyumri ambulance station hraver gyumri.doc Acquisition of medicines and vaccines for the needs of CJSC Gyumri ambulance station EN
N/A Приобретение лекарственных средств и вакцин для нужд станции скорой помощи ЗАО «Гюмри» hraver gyumri.doc Приобретение лекарственных средств и вакцин для нужд станции скорой помощи ЗАО «Гюмри» RU
N/A Գյումրու շտապ բուժ օգնության կայան ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում hraver gyumri.doc Գյումրու շտապ բուժ օգնության կայան ՓԲԸ-ի կարիքների համար դեղորայքի և պատվաստանյութերի ձեռքբերում HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3171102_1.xml N/A EN