Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Title:
ՀՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգով ապրանքների ձեռքբերում
Title (EN):
Code of the price quotation HHAN-GHAPDzB-18/4
Title (RU):
Код запроса котировок HHAN-GHAPDzB-18/4
CfT Id:
ՀՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4
CFT Unique ID:
2018/null/6
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀԱՆ-ԳՀԱՊՁԲ-18/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգով ապրանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30121460-տոներային քարտրիջներ
30121460-տոներային քարտրիջներ
30121460-տոներային քարտրիջներ
30121460-տոներային քարտրիջներ
30121460-տոներային քարտրիջներ
30121460-տոներային քարտրիջներ
30121460-տոներային քարտրիջներ
30121460-տոներային քարտրիջներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
27/02/2018 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/02/2018 17:42 - 22/02/2018 10:00
Tenders Opening Date:
27/02/2018 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
8
Lot Name(1)
1. տոներային քարտրիջներ
Lot Name(2)
2. տոներային քարտրիջներ
Lot Name(3)
3. տոներային քարտրիջներ
Lot Name(4)
4. տոներային քարտրիջներ
Lot Name(5)
5. տոներային քարտրիջներ
Lot Name(6)
6. տոներային քարտրիջներ
Lot Name(7)
7. տոներային քարտրիջներ
Lot Name(8)
8. տոներային քարտրիջներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
19/02/2018 18:04
Date of Awarding:
24/03/2018 23:11

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Invitation Hraver.rar Invitation EN
N/A Приглашение Hraver.rar Приглашение RU
N/A Հրավեր Hraver.rar Հրավեր HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3222541_1.xml N/A EN