Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ԶՎԱՐԹՆՈՑ ԱՎԻԱՕԴԵՐԵՎՈՒՅԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Title:
«Զվարթնոց» ԱՕԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար հայտարարված ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ- 18/03 ծածկագրով գնանշման հարցման հրավեր
Title (EN):
ANNOUNCEMENT About Price Setting Inquiry ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ- 18/03
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ЦЕНЫ ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ- 18/03
CfT Id:
ԶԱՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ- 18/03
CFT Unique ID:
2018/null/4
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30121460-տոներային քարտրիջներ
30141200-հաշվասարք, գրասենյակային
30192100-ռետին հասարակ
30192114-թանաք, կնիքի բարձիկի համար
30192121-գրիչ գնդիկավոր
30192128-գրիչ գելային
30192130-մատիտներ
30192133-սրիչներ
30192160-շտրիխներ
30192720-գծանշիչ
30197110-կարիչի մետաղալարե կապեր
30197231-թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ
30197233-թղթապանակ, թելով, թղթյա
30197234-թղթապանակ, կոշտ կազմով
30197300-ծրարի բացիչներ, կարիչներ ― դակիչներ
30197320-կարիչներ
30197622-թուղթ, A4 ֆորմատի /21x29.7/
30199330-չընդհատվող թուղթ համակարգչային տպիչների համար
30199420-թուղթ նշումների համար, սոսնձվածքով
30197232-թղթապանակ, արագակար, թղթյա
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
27/02/2018 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/02/2018 18:12 - 22/02/2018 12:00
Tenders Opening Date:
27/02/2018 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
20
Lot Name(1)
Տոներային քարտրիջներ
Lot Name(2)
Հաշվասարք գրասենյակային
Lot Name(3)
Ռետին հասարակ
Lot Name(4)
Թանաք, կնիքի բարձիկի համար
Lot Name(5)
Գրիչ գնդիկավոր
Lot Name(6)
Գրիչ գելային
Lot Name(7)
Մատիտներ
Lot Name(8)
Սրիչներ
Lot Name(9)
Շտիրխներ
Lot Name(10)
Գծանշիչ
Lot Name(11)
Կարիչի մետաղալարե կապեր
Lot Name(12)
Թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ
Lot Name(13)
Թղթապանակ, արագակար, թղթյա
Lot Name(14)
Թղթապանակ,թղթե թելով
Lot Name(15)
Թղթապանակ,կոշտ կազմով
Lot Name(16)
Ծրարի բացիչներ, կարիչներ և դակիչներ
Lot Name(17)
Կարիչներ
Lot Name(18)
Թուղթ, A4 ֆորմատի /21*29,7/
Lot Name(19)
Չընդհատվող թուղթ համակարգչային տպիչների համար
Lot Name(20)
Թուղթ նշումների համար, սոսնձվածքով
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
19/02/2018 18:33
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Notice english18-06.docx EN
N/A Объявление Russian 18-06.docx RU
N/A Հայտարարություն և հրավեր grasenyakajin-hraver.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3222694_1.xml N/A EN