Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
Title:
ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ի կարիքների համար Ծխի միջոցով ախտահանման ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
Purchase of smoke disinfection services for the needs of the National Security Service of RA
Title (RU):
Приобретение услуг Дезинфекции с помошью дыма для нужд СНБ РА
CfT Id:
ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԾՁԲ-18/2-ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ
CFT Unique ID:
2018/null/6
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ի կարիքների համար Ծխի միջոցով ախտահանման ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
90921400-ծխի միջոցով ախտահանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
01/03/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/02/2018 18:10 - 24/02/2018 11:00
Tenders Opening Date:
01/03/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
19/02/2018 18:24
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT NOTICE.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ.docx RU
N/A Հրավեր և հայտարարություն HRAVER FUMIGACIQ.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3222785_1.xml N/A EN