Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հեղուկ վառելիքի ձեռքբերում:ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/44
Title (EN):
ANNOUNCEMENT ABOUT AN OPEN TENDER Open tender code: "HH PN NTAD-BMAPDZB-7/44"
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр открытого конкурса“МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/44”.
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/44
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հեղուկ վառելիքի ձեռքբերում:ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/44
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
09132100-բենզին, պրեմիում
09132200-բենզին, ռեգուլյար
09134240-դիզելային վառելիք, ամառային
09132400-բենզին, ռեգուլյար
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/07/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
08/06/2018 17:17 - 15/07/2018 11:00
Tenders Opening Date:
20/07/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
1 բենզին, պրեմիում /Ավտոբենղին Պրեմիում (ԱԻ-95) կտրոն/
Lot Name(2)
2 բենզին, ռեգուլյար /Ավտոբենղին Ռեգուլյար (ԱԻ-92)/
Lot Name(3)
3 բենզին, ռեգուլյար /Ավտոբենղին Ռեգուլյար (ԱԻ-92) կտրոն/
Lot Name(4)
4 դիզելային վառելիք, ամառային /Ամառային դիզ. վառելանյութ/
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
08/06/2018 17:33
Date of Awarding:
20/08/2018 14:44

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT ABOUT AN OPEN TENDER hraver-7.44.doc ANNOUNCEMENT ABOUT AN OPEN TENDER EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ hraver-7.44.doc ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ RU
N/A ընթացակարգի հրավեր hraver-7.44.doc ընթացակարգի հրավեր HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3852395_1.xml N/A EN