Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կարտոֆիլի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԱՊՁԲ-7/9
Title (EN):
ANNOUNCEMENT ABOUT AN URGENT OPEN TENDER Urgent open tender code: "HH PN NTAD-HBMAPDZB-7/9"
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О СРОЧНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр срочного открытого конкурса: “МО РА ДМТО-ХБМАПДЗБ-7/9”.
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԱՊՁԲ-7/9
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կարտոֆիլի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԱՊՁԲ-7/9
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
15311100-սառեցված կարտոֆիլ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
23/07/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/07/2018 16:02 - 18/07/2018 11:00
Tenders Opening Date:
23/07/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
12
Lot Name(1)
1 Կարտոֆիլ, Երևանի տարածաշրջանի զորամասեր, հոկտեմբեր
Lot Name(2)
2 Կարտոֆիլ, Երևանի տարածաշրջանի զորամասեր, նոյեմբեր
Lot Name(3)
3 Կարտոֆիլ, Սյունիքի տարածաշրջանի զորամասեր, հոկտեմբեր
Lot Name(4)
4 Կարտոֆիլ, Սյունիքի տարածաշրջանի զորամասեր, նոյեմբեր
Lot Name(5)
5 Կարտոֆիլ, Արմավիրի տարածաշրջանի զորամասեր, հոկտեմբեր
Lot Name(6)
6 Կարտոֆիլ, Արմավիրի տարածաշրջանի զորամասեր, նոյեմբեր
Lot Name(7)
7 Կարտոֆիլ, Գեղարքունիքի տարածաշրջանի զորամասեր, հոկտեմբեր
Lot Name(8)
8 Կարտոֆիլ, Գեղարքունիքի տարածաշրջանի զորամասեր, նոյեմբեր
Lot Name(9)
9 Կարտոֆիլ, Տավուշի տարածաշրջանի զորամասեր, հոկտեմբեր
Lot Name(10)
10 Կարտոֆիլ, Տավուշի տարածաշրջանի զորամասեր, նոյեմբեր
Lot Name(11)
11 Կարտոֆիլ, Կոտայքի տարածաշրջանի զորամասեր, հոկտեմբեր
Lot Name(12)
12 Կարտոֆիլ, Կոտայքի տարածաշրջանի զորամասեր, նոյեմբեր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
06/07/2018 16:18
Date of Awarding:
14/09/2018 14:43

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT ABOUT AN URGENT OPEN TENDER Urgent open tender code: "HH PN NTAD-HBMAPDZB-7/9" Հրավեր ՀԲՄԱՊՁԲ-7.9.doc ANNOUNCEMENT ABOUT AN URGENT OPEN TENDER Urgent open tender code: "HH PN NTAD-HBMAPDZB-7/9" EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О СРОЧНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр срочного открытого конкурса: “МО РА ДМТО-ХБМАПДЗБ-7/9”. Հրավեր ՀԲՄԱՊՁԲ-7.9.doc ОБЪЯВЛЕНИЕ О СРОЧНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр срочного открытого конкурса: “МО РА ДМТО-ХБМАПДЗБ-7/9”. RU
N/A ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կարտոֆիլի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԱՊՁԲ-7/9 Հրավեր ՀԲՄԱՊՁԲ-7.9.doc ՀՀ ՊՆ կարիքների համար կարտոֆիլի ձեռքբերում: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԱՊՁԲ-7/9 HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3950074_1.xml N/A EN