Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հացաթխման ծառայության ձեռքբերում:Ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԾՁԲ-7/5
Title (EN):
ANNOUNCEMENT ABOUT AN URGENT OPEN TENDER Open tender code: "HH PN NTAD-HBMTSDZB-7/5"
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ О СРОЧНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр срочного открытого конкурса: “МО РА ДМТО-ХБМЦДЗБ-7/5”.
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԾՁԲ-7/5
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հացաթխման ծառայության ձեռքբերում:Ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԾՁԲ-7/5
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
98391170-հացամթերքի թխման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
30/07/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/07/2018 14:30 - 25/07/2018 11:00
Tenders Opening Date:
30/07/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
12/07/2018 14:51
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT ABOUT AN URGENT OPEN TENDER Open tender code: "HH PN NTAD-HBMTSDZB-7/5" Հրավեր ՀԲՄԾՁԲ-7.5.doc ANNOUNCEMENT ABOUT AN URGENT OPEN TENDER Open tender code: "HH PN NTAD-HBMTSDZB-7/5" EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О СРОЧНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр срочного открытого конкурса: “МО РА ДМТО-ХБМЦДЗБ-7/5”. Հրավեր ՀԲՄԾՁԲ-7.5.doc ОБЪЯВЛЕНИЕ О СРОЧНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр срочного открытого конкурса: “МО РА ДМТО-ХБМЦДЗБ-7/5”. RU
N/A ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հացաթխման ծառայության ձեռքբերում:Ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԾՁԲ-7/5 Հրավեր ՀԲՄԾՁԲ-7.5.doc ՀՀ ՊՆ կարիքների համար հացաթխման ծառայության ձեռքբերում:Ծածկագիրը՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՀԲՄԾՁԲ-7/5 HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_3965244_1.xml N/A EN