Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Title:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար վրանածածկերի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/48
Title (EN):
ANNOUNCEMENT ABOUT ANOPENTENDER Open tender code: "HH PN NTAD-BMAPDZB-7/48"
Title (RU):
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр открытого конкурса: “МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/48”.
CfT Id:
ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/48
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ՊՆ կարիքների համար վրանածածկերի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/48
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
39522180-վրաններ
39522180-վրաններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
19/10/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
07/09/2018 12:13 - 14/10/2018 11:00
Tenders Opening Date:
19/10/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
1 Վրանածածկեր ՈՒԱԶ -31512
Lot Name(2)
2 Վրանածածկեր ԶԻԼ-131
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
07/09/2018 12:36
Date of Awarding:
15/11/2018 09:15

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A ANNOUNCEMENT ABOUT ANOPENTENDER Open tender code: "HH PN NTAD-BMAPDZB-7/48" Հրավեր ԲՄԱՊՁԲ-7.48.doc ANNOUNCEMENT ABOUT ANOPENTENDER Open tender code: "HH PN NTAD-BMAPDZB-7/48" EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр открытого конкурса: “МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/48”. Հրավեր ԲՄԱՊՁԲ-7.48.doc ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ Шифр открытого конкурса: “МО РА ДМТО-БМАПДЗБ-7/48”. RU
N/A ՀՀ ՊՆ կարիքների համար վրանածածկերի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/48 Հրավեր ԲՄԱՊՁԲ-7.48.doc ՀՀ ՊՆ կարիքների համար վրանածածկերի ձեռքբերում: Ծածկագիրը` ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-7/48 HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4072302_1.xml N/A EN