Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն ԱՓԲԸ
Title:
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՓԲԸ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀԱԱԳ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐ
Title (EN):
Price quotation
Title (RU):
Приглашение на запрос котировок
CfT Id:
ՀԱԱԳ-ԳՀԱՊՁԲ-18/6
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Համակարգչային ծրագրային փաթեթների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
48211200-լիցենզիաների կառավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/10/2018 16:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/10/2018 15:21 - 13/10/2018 16:00
Tenders Opening Date:
18/10/2018 16:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] լիցենզիաների կառավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթներ
Lot Name(2)
[2] լիցենզիաների կառավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթներ
Lot Name(3)
[3] լիցենզիաների կառավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթներ
Lot Name(4)
[4] լիցենզիաների կառավարման համակարգչային ծրագրային փաթեթներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/10/2018 15:27
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Notice 8․1 Minchev_5mln_GH_apranq_E_Eng.doc EN
N/A Объявление 8.2 Minchev_5mln_GH_apranq_E_Rus.docx RU
N/A Հայտարարություն և հրավեր 8 Minchev_5mln_GH_apranq_E.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4112132_1.xml N/A EN