Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Title:
Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման «ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/8ՏՀ» ծածկագրով մրցութային գործընթաց
Title (EN):
Urgent open procedure number: ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/8ՏՀ
Title (RU):
Код котировочного запроса ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/8ՏՀ
CfT Id:
ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/8ՏՀ
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների գնման «ՏԿՆ-ԲՄԾՁԲ-2018/8ՏՀ» ծածկագրով մրցութային գործընթաց
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open Tendering (urgent)
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
26/10/2018 14:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/10/2018 18:32 - 21/10/2018 14:00
Tenders Opening Date:
26/10/2018 14:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
10/10/2018 18:43
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A invitation Minchev_5mln_HBM-Tekh.doc EN
N/A приглашение Minchev_5mln_HBM-Tekh.doc RU
N/A հրավեր Minchev_5mln_HBM-Tekh.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4115981_1.xml N/A EN