Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Ջրառ ՓԲԸ
Title:
«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ազատի ջրամբարի հատակային ջրթողի էլ.մոնտաժային աշխատանքների ձեռքբերում
Title (EN):
Acquisition of electrical installation works of tubing bottom floodgate of Azat Reservoir of the Republic of Armenia for the needs of Jrar CJSC by price quatation of code HHEEBPNJTPK-J-GHAShDzB-18/4
Title (RU):
Приобретение на работу электрический монтаж водопроводов базового водосброса Азатского водохранилища Республики Армения для нужд ЗАО «Джрар» по запросу котировoк с кодом HHEEBPNJTPK-J-GHAShDzB-18/4
CfT Id:
ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
«Ջրառ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀՀԷԵԲՊՆՋՏՊԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-18/4 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ազատի ջրամբարի հատակային ջրթողի էլ.մոնտաժային աշխատանքների ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45311149-էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլեկտրական մոնտաժման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/10/2018 15:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/10/2018 14:57 - 13/10/2018 15:00
Tenders Opening Date:
18/10/2018 15:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլեկտրական մոնտաժման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլեկտրական մոնտաժման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] էլեկտրականության բաշխման սարքերի էլեկտրական մոնտաժման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/10/2018 15:06
Date of Awarding:
13/11/2018 13:16

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A հայտարարություն-անգլերեն hayt-engl.docx EN
N/A հայտարարություն-ռուսերեն Minchev_5mln_GH-ashxatanq_E_Rus.docx RU
N/A հրավեր hraver.rar HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4116418_1.xml N/A EN