Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓԲԸ
Title:
«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերում
Title (EN):
Auditing services
Title (RU):
Аудиторские услуги
CfT Id:
ՀՀՀ-ԳՀԾՁԲ-18/6
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
79211150-աուդիտորական ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
13/12/2018 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
04/12/2018 11:55 - 08/12/2018 11:00
Tenders Opening Date:
13/12/2018 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
04/12/2018 17:54
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Auditing services Հրավեր՝ Աուդիտորական ծառայություններ.doc EN
1 «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերման հրավերի փոփոխություն Հրավեր՝ Աուդիտորական ծառայություններ.doc «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար Աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերման հրավերի փոփոխություն HY
N/A Аудиторские услуги Հրավեր՝ Աուդիտորական ծառայություններ.doc RU
N/A Աուդիտորական ծառայություններ Հրավեր՝ Աուդիտորական ծառայություններ.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4194554_1.xml N/A EN