Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ
Title:
ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՅԱԿ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/36 ծածկագրով քիմիական նյութերի ձեռքբերում
Title (EN):
Ministry of Health of RA "Prof. R. O. Acquisition of chemicals with ՅԱԿ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/36 code for the needs of Hematology Center after Jolyan
Title (RU):
Министерство здравоохранения РА "Проф. Р. Ох. Приобретение химических веществ с кодом ՅԱԿ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/36 для нужд Гематологического центра после Джолиана
CfT Id:
ՅԱԿ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/36
CFT Unique ID:
2018/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ՀՀ ԱՆ «Պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՅԱԿ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-18/36 ծածկագրով քիմիական նյութերի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Single Source
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
33691162-լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
07/12/2018 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Tenders Opening Date:
07/12/2018 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
11
Lot Name(1)
[1] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(2)
[2] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(3)
[3] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(4)
[4] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(5)
[5] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(6)
[6] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(7)
[7] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(8)
[8] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(9)
[9] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(10)
[10] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Lot Name(11)
[11] լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
04/12/2018 19:06
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Invitation հրավեր 18-36.doc Invitation EN
N/A Приглашение հրավեր 18-36.doc Приглашение RU
N/A Հրավեր հրավեր 18-36.doc Հրավեր HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4195406_1.xml N/A EN