Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքապետարան
Title:
Սպիտակ համայնքի կարիքների համար տրանսպորտային ծառայության ձեռքբերում
Title (EN):
Acquisition of transport service for the needs of the Spitak city
Title (RU):
Приобретениe транспортного обслуживания для нужд города Спитак
CfT Id:
ՀՀ ԼՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-19/3
CFT Unique ID:
2019/null/1
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Սպիտակ համայնքի կարիքների համար տրանսպորտային ծառայության ձեռքբերում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
60171100-ուղ―որափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/01/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/01/2019 11:39 - 13/01/2019 12:00
Tenders Opening Date:
18/01/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
11/01/2019 12:46
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement Announcement.docx EN
N/A Обьявление Обьявление.docx RU
N/A Հրավեր Hraver.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4229695_1.xml N/A EN