Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/8 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/8Announcement on procurement of Providing computer services for needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/8Объявление об процедуре котировок по приобретение обслуживанию компьютера для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/8
CFT Unique ID:
2019/null/9
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50311120-համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
50311240-պատճենահանող սարքերի վերանորոգման ծառայություններ
50711100-շենքերում տեղակայված էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
01/02/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
18/01/2019 14:53 - 27/01/2019 11:00
Tenders Opening Date:
01/02/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
6
Lot Name(1)
[1] համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] շենքերում տեղակայված էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] պատճենահանող սարքերի վերանորոգման ծառայություններ
Lot Name(4)
[4] շենքերում տեղակայված էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
Lot Name(5)
[5] համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
Lot Name(6)
[6] պատճենահանող սարքերի վերանորոգման ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
18/01/2019 15:34
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ rus.docx RU
N/A Հրավեր Minchev_5mln_GH-carayutyun_E.doc HY
1 Հրավեր(փոփոխված) Minchev_5mln_GH-carayutyun_E.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4237740_1.xml N/A EN