Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կրի ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/4 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդ
Title (EN):
Announcement on purchase of օffice supplies (procedure code EQ-GHApDzB-19/4) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHApDzB-19/4 по приобретение канцелярских товаров для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/4
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կրի ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/4 ծածկագրով անցկացվող էլեկտրոնային աճուրդ
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
44921200-կիր, փոշի
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
30/01/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
21/01/2019 11:34 - 25/01/2019 10:00
Tenders Opening Date:
30/01/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
21/01/2019 12:56
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE ON OPEN TENDER haytararutyun eng.doc EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ haytararutyun rus.doc RU
N/A Հրավեր հրավեր-ապրանք 19-4.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4238893_1.xml N/A EN