Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ծառերի էտման ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/20 ծածկագրով գնանշման հարցում
Title (EN):
Announcement on providing tree pruning services (procedure code EQ-GHTsDzB-19/20) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHTsDzB-19/20 по приобретение услуг по обрезке деревьев для нужд Мэрии г. Еревана)
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/20
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ծառերի էտման ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/20 ծածկագրով գնանշման հարցում
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
77341100-ծառերի ճյուղերի էտում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
08/02/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
31/01/2019 19:04 - 03/02/2019 10:00
Tenders Opening Date:
08/02/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] ծառերի ճյուղերի էտում 1
Lot Name(2)
[2] ծառերի ճյուղերի էտում 1
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
31/01/2019 19:30
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE ON OPEN TENDER ang. 19-20.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ rus. 19-20.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր-20.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4253571_1.xml N/A EN