Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/131 ծածկագրով գրենական պարագաների ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on purchase of stationery accessories (procedure code EQ-GHAPDzB-19/131) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHAPDzB-19/131 по поставку канцелярские принадлежности для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/131
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/131 ծածկագրով գրենական պարագաների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30192121-գրիչ գնդիկավոր
30197622-թուղթ, A4 ֆորմատի /21x29.7/
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
19/06/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/06/2019 09:08 - 14/06/2019 10:00
Tenders Opening Date:
19/06/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] Գրիչ /գնդիկավոր/
Lot Name(2)
[2] թուղթ, A4 ֆորմատի
Lot Name(3)
[3] թուղթ, A4 ֆորմատի
Lot Name(4)
[4] Գրիչ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/06/2019 11:04
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Notice haytararutyun eng 19-131.doc EN
N/A Объявление haytararutyun rus 19-131.doc RU
N/A Հրավեր Minchev_10mln_GH_apranq_E 19-131.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4945759_1.xml N/A EN