Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/114 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on purchase of computer equipments (procedure code EQ-GHAPDzB-19/114) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHAPDzB-19/114 по приобретение компьютерного оборудования для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/114
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30211220-սեղանի համակարգիչներ
30216110-սկաներներ համակարգիչների համար
30232110-լազերային տպիչներ
30232410-մատնահետք կարդացող սարքեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
19/06/2019 11:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/06/2019 15:42 - 14/06/2019 11:30
Tenders Opening Date:
19/06/2019 11:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] Համակարգիչ /կոմպլեկտ, այդ թվում UPS, ստեղնաշար, մկնիկ,դինամիկ/
Lot Name(2)
[2] լազերային տպիչներ
Lot Name(3)
[3] Թերթային սկաներ
Lot Name(4)
[4] մատնահետք կարդացող սարքեր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/06/2019 16:03
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE haytararutyun eng.doc EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ haytararutyun rus.doc RU
N/A Հրավեր Minchev_10mln_GH_apranq_E 19-114.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_4950292_1.xml N/A EN