Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/63Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար երրորդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմ. և փորձաքննության եզրակաց. տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on performance works of project documentation development and expertise conclusion provision (procedure code EQ-GHAShDzB-19/63) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHAShDzB -19/63 по выполнение работ в установленном порядке будет предложено заключить договор на выполнение работ разработки проектно-сметной документации для ужд Мэрии г. Еревана)
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/63
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար երրորդ աստիճանի վնասվածության բազմաբնակարան շենքերի վերականգնման-ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմ. և փորձաքննության եզրակաց. տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
24/06/2019 14:57 - 28/06/2019 10:00
Tenders Opening Date:
03/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(2)
[2] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(3)
[3] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
24/06/2019 15:13
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок работы.docx RU
N/A Հրավեր GH-ashxatanq_E.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5000860_1.xml N/A EN