Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/140 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Procurement of office supplies(procedure code ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/140) for the needs The municipality of Yerevan
Title (RU):
Закупка канцелярских товаров(под кодом ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/140) для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/140
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
22851200-թղթապանակներ
30192121-գրիչ գնդիկավոր
30192133-սրիչներ
30192210-պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն, 48մմx100մ տնտեսական, մեծ
30197231-թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ
30197233-թղթապանակ, թելով, թղթյա
30197332-դակիչ (ծակոտիչ)` միջին
30197622-թուղթ, A4 ֆորմատի /21x29.7/
39263200-գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով
39292510-քանոն, պլաստիկ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
02/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
25/06/2019 11:22 - 27/06/2019 10:00
Tenders Opening Date:
02/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
10
Lot Name(1)
[1] թուղթ, A4 ֆորմատի
Lot Name(2)
[2] գրիչ գնդիկավոր
Lot Name(3)
[3] սրիչներ
Lot Name(4)
[4] թղթապանակ, պոլիմերային թաղանթ, ֆայլ
Lot Name(5)
[5] գրասենյակային գիրք, մատյան, 70-200էջ, տողանի, սպիտակ էջերով
Lot Name(6)
[6] քանոն, պլաստիկ
Lot Name(7)
[7] դակիչ միջին
Lot Name(8)
[8] պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն, 48մմx100մ տնտեսական, մեծ
Lot Name(9)
[9] թղթապանակներ
Lot Name(10)
[10] թղթապանակ, թելով, թղթյա
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
25/06/2019 11:38
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE haytararutyun eng.doc EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ haytararutyun rus.doc RU
N/A Հրավեր Minchev_10mln_GH_apranq_E 19-133 (1).doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5003590_1.xml N/A EN