Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/54Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Նազարբեկյան հ.48 հասցեում գտնվող շենքի 9-րդ հարկի և տանիքի կառուցման, շենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացութ տրամադրման աշխ. ձեռքբերում
Title (EN):
Announcement on performance works of project documentation development and expertise conclusion provision (procedure code EQ-GHAShDzB-19/54) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHAShDzB -19/54 по выполнение работ в установленном порядке будет предложено заключить договор на выполнение работ разработки проектно-сметной документации для ужд Мэрии г. Еревана)
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/54
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Նազարբեկյան հ.48 հասցեում գտնվող շենքի 9-րդ հարկի և տանիքի կառուցման, շենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացութ տրամադրման աշխ ձեռքբերում
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
04/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
26/06/2019 16:03 - 29/06/2019 10:00
Tenders Opening Date:
04/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
26/06/2019 17:33
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ 040719_О запросе котировок_работы_ более 10 млн. драмов_ электронный _Назарбекян.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 19-54.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5011665_1.xml N/A EN