Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/65 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շենքերի բակերի և խաղահրապարակների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on performance works of project documentation development and expertise conclusion provision (procedure code EQ-GHAShDzB-19/65) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHAShDzB -19/65 по выполнение работ в установленном порядке будет предложено заключить договор на выполнение работ разработки проектно-сметной документации для ужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/65
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շենքերի բակերի և խաղահրապարակների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
13/08/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
02/07/2019 14:32 - 08/08/2019 10:00
Tenders Opening Date:
13/08/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
02/07/2019 15:27
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ Hayt. RUS.docx RU
N/A Հրավեր BM-ashxatanq_E.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5033898_1.xml N/A EN