Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/167 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Procurement of office supplies(procedure code ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/167) for the needs The municipality of Yerevan
Title (RU):
Закупка канцелярских товаров(под кодом ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/167) для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/167
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
22811150-նոթատետրեր
24911500-սոսինձ
30141200-հաշվասարք, գրասենյակային
30192100-ռետին հասարակ
30192121-գրիչ գնդիկավոր
30192130-մատիտներ
30192150-կնիք
30192231-սկոչ
30192780-էջաբաժանիչ
30193700-թղթադարակ, հարկերով, պլաստմասե
30197111-կարիչի մետաղալարե կապեր, փոքր
30197112-կարիչի մետաղալարե կապեր, միջին
30197321-կարիչ, մինչ― 20 թերթի համար
30197322-կարիչ, 20-50 թերթի համար
30197331-դակիչ, քանոնով
30197621-ֆլիպչարտի թուղթ
30197622-թուղթ, A4 ֆորմատի /21x29.7/
30199230-նամակի ծրար, A5 ձ―աչափի
30199290-ծրար (Eurostandard)
30199400-սոսնձապատված կամ կպչուն թուղթ
39241210-մկրատ, գրասենյակային
39263100-գրասենյակային լրակազմ
39263510-սեղմակ, փոքր
39263520-սեղմակ, միջին
39263530-սեղմակ, մեծ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
26/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/07/2019 13:23 - 21/07/2019 10:00
Tenders Opening Date:
26/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
28
Lot Name(1)
[1] թուղթ, A4 ֆորմատի
Lot Name(2)
[2] ֆլիպչարտի թուղթ
Lot Name(3)
[3] կարիչ, մինչ― 20 թերթի համար
Lot Name(4)
[4] կարիչ, 20-50 թերթի համար
Lot Name(5)
[5] կարիչի մետաղալարե կապեր, փոքր
Lot Name(6)
[6] կարիչի մետաղալարե կապեր, միջին
Lot Name(7)
[7] սոսնձապատված կամ կպչուն թուղթ
Lot Name(8)
[8] սեղմակ, փոքր
Lot Name(9)
[9] սեղմակ, մեծ
Lot Name(10)
[10] սեղմակ, միջին
Lot Name(11)
[11] սեղմակ, փոքր
Lot Name(12)
[12] մկրատ, գրասենյակային
Lot Name(13)
[13] սոսինձ (աէրոզոլ)
Lot Name(14)
[14] մատիտներ
Lot Name(15)
[15] ռետին հասարակ
Lot Name(16)
[16] գրիչ գնդիկավոր
Lot Name(17)
[17] հաշվասարք, գրասենյակային
Lot Name(18)
[18] ծրար (Eurostandard)
Lot Name(19)
[19] նամակի ծրար, A5 ձ―աչափի
Lot Name(20)
[20] նոթատետրեր
Lot Name(21)
[21] սկոչ
Lot Name(22)
[22] սկոչ
Lot Name(23)
[23] գրասենյակային լրակազմ
Lot Name(24)
[24] էջաբաժանիչ
Lot Name(25)
[25] թղթադարակ, հարկերով, պլաստմասե
Lot Name(26)
[26] կնիք
Lot Name(27)
[27] կնիք
Lot Name(28)
[28] դակիչ մեծ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
19/07/2019 16:44
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE haytararutyun eng.doc EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок товаров менее 10 млн. драмов электронный_конц товары.docx RU
N/A Հրավեր Minchev_10mln_GH_apranq_E 19-133 (1).doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5094875_1.xml N/A EN