Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
19/25 ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Վառելիքի /Դիզելային վառելիք-ամառային/ ձեռքբերում
Title (EN):
19/25 Fuel Acquisition for the Needs of ТRBNA CJSC
Title (RU):
19/25 Приобретение топлива для нужд ЗАО ТРСА
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/25 /Դիզելային վառելիք-ամառային/
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
19/25 ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար Վառելիքի /Դիզելային վառելիք-ամառային/ ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
09134200-դիզելային վառելիք, ամառային
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
09/08/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
31/07/2019 14:59 - 04/08/2019 12:00
Tenders Opening Date:
09/08/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
31/07/2019 16:06
Date of Awarding:
02/09/2019 10:58

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE NOTICE 19_25.docx EN
N/A Приглашение Приглашение 19_25.docx RU
N/A Հրավեր Hraver_19_25.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5126964_1.xml N/A EN