Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Title:
19/26 ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային սարքերի ձեռքբերում
Title (EN):
Purchase of TRBNA CJSC computer devices
Title (RU):
Для нужд ЗАО ТРСА поставка компьютерных устройств
CfT Id:
ՀՀՌՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/26 /Մոնիտոր, տպիչ/
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
19/26 ՀՀՌՑ ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային սարքերի ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
30232110-լազերային տպիչներ
30237490-համակարգչային մոնիտոր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
14/08/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
02/08/2019 16:50 - 09/08/2019 12:00
Tenders Opening Date:
14/08/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] լազերային տպիչներ
Lot Name(2)
[2] համակարգչային մոնիտոր
Lot Name(3)
[3] համակարգչային մոնիտոր
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
02/08/2019 17:12
Date of Awarding:
09/09/2019 17:17

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE NOTICE 19_26.docx EN
N/A Приглашение Приглашение 19_26.docx RU
N/A Հրավեր Hraver 19_26.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5134379_1.xml N/A EN