Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Արաբկիր վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/164 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on providing services (procedure code EQ-GHTsDzB-19/164) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHTsDzB-19/164 по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана)
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/164
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Արաբկիր վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/164 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
02/09/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
26/08/2019 16:08 - 28/08/2019 11:00
Tenders Opening Date:
02/09/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
26/08/2019 16:23
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок_услуги_более 10 млн. драмов_электронный (1).docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 19-164.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5191698_1.xml N/A EN