Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման նպատակով ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/120 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on performance of “works of project documentation development and expertise conclusion provision” (procedure code EQ-GHAShDzB 19/120) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ- EQ-GHAShDzB -19/120 по выполнение работ разработки проектно-сметной документации для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/120
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման նպատակով ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/120 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
04/09/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
28/08/2019 15:08 - 30/08/2019 11:00
Tenders Opening Date:
04/09/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(2)
[2] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(3)
[3] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Lot Name(4)
[4] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
28/08/2019 15:14
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 19-120.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5197196_1.xml N/A EN