Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար ամանորյա միջոցառման կազմակերպման ծառայության ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/173 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on providing services (procedure code EQ-GHTsDzB-19/173) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHTsDzB-19/173 по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана)
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/173
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար ամանորյա միջոցառման կազմակերպման ծառայության ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/173 ծածկագրով գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
79951110-մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/09/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
06/09/2019 14:30 - 12/09/2019 11:00
Tenders Opening Date:
17/09/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
06/09/2019 14:35
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ запрос котировок 19-173.docx RU
N/A Հրավեր Hraver 19-173.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5218446_1.xml N/A EN