Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար հատուկ նպատակային նյութերի /խողովակների/ ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/194 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on providing goods (procedure code EQ-GHApDzB-19/194) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHApDzB-19/194 по приобретение товаров для нужд Мэрии г. Еревана)
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/194
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի կարիքների համար հատուկ նպատակային նյութերի /խողովակների/ ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/194 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
42131120-խողովակաշարերի փականներ
43321120-ոռոգման սարքեր
44161130-ջրատար խողովակաշարեր
44161230-խողովակների պարագաներ
44163200-խողովակների միացման մասեր
44423690-դիտահոր երկաթբետոնե
44611450-խցաններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/09/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
11/09/2019 15:11 - 13/09/2019 11:00
Tenders Opening Date:
18/09/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
22
Lot Name(1)
[1] ջրատար խողովակաշարեր
Lot Name(2)
[2] ջրատար խողովակաշարեր
Lot Name(3)
[3] խողովակների միացման մասեր
Lot Name(4)
[4] խողովակների պարագաներ
Lot Name(5)
[5] խողովակների պարագաներ
Lot Name(6)
[6] խցաններ
Lot Name(7)
[7] խցաններ
Lot Name(8)
[8] խողովակների միացման մասեր
Lot Name(9)
[9] խողովակների միացման մասեր
Lot Name(10)
[10] խողովակաշարերի փականներ
Lot Name(11)
[11] խողովակաշարերի փականներ
Lot Name(12)
[12] խողովակաշարերի փականներ
Lot Name(13)
[13] խողովակաշարերի փականներ
Lot Name(14)
[14] խցաններ
Lot Name(15)
[15] դիտահոր երկաթբետոնե
Lot Name(16)
[16] ջրատար խողովակաշարեր
Lot Name(17)
[17] ջրատար խողովակաշարեր
Lot Name(18)
[18] ջրատար խողովակաշարեր
Lot Name(19)
[19] ջրատար խողովակաշարեր
Lot Name(20)
[20] ոռոգման սարքեր
Lot Name(21)
[21] խողովակների միացման մասեր
Lot Name(22)
[22] խողովակների պարագաներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
11/09/2019 15:22
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE haytararutyun eng 19-194.doc EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 19-194.docx RU
N/A Հրավեր Hraver GHAPDZB 19-194.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5227923_1.xml N/A EN