Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/178 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար էլեկտրական սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for needs of the Yerevan municipality / EQ-GHTsDzB-19/178/
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана / EQ-GHTsDzB-19/178/
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/178
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար էլեկտրական սարքավորումների սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
50111260-էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ծառայություններ
50711100-շենքերում տեղակայված էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/09/2019 14:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/09/2019 14:06 - 15/09/2019 14:30
Tenders Opening Date:
20/09/2019 14:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] Օդորոկիչների վերանորոգում և սպաարկում
Lot Name(2)
[2] Արտաքին լուսավորության լամպերի փոխում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
13/09/2019 14:27
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE engl.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок 19-178.docx RU
N/A Հրավեր Hraver 19-178.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5234178_1.xml N/A EN