Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/133 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on performance works of project documentation development and expertise conclusion provision (procedure code EQ-GHAShDzB-19/133) for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHAShDzB -19/133по выполнение работ разработки проектно-сметной документации для ужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/133
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
30/09/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
19/09/2019 10:26 - 25/09/2019 11:00
Tenders Opening Date:
30/09/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Գ. Աթաբեկյանի անվան թիվ 61 դպրոցի տարածքում այգու հիմնանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի թիվ 123 մանկապարտեզի պարիսպի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
19/09/2019 10:39
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок_работы_ более 10 млн. драмов_ электронный _Лес.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 19-133.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5247066_1.xml N/A EN