Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/197Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հեղեղային ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Title (EN):
Announcement of Providing technical control services (procedure code EQ-GHTsDzB-19/197) for needs of the Мunicipality оf Yerevan
Title (RU):
Объявление об запроса цен (под кодом EQ-GHTsDzB-19/197) приобретениe услуг технический контроль для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/197
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հեղեղային ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/10/2019 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
08/10/2019 16:15 - 13/10/2019 12:00
Tenders Opening Date:
18/10/2019 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
08/10/2019 16:25
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hay ang.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок_услуги_более 10 млн. драмов_электронный_Давидашен_ливневая сеть.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 19-197.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5293719_1.xml N/A EN