Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/156 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների վերամորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություուն և հրավեր
Title (EN):
Announcement on performance works of project documentation development and expertise conclusion provision (procedure code EQ-GHAShDzB-19/156) for the needs of the Yerevan municipali
Title (RU):
Объявление об запросе цен под кодом EQ-GHAShDzB -19/156 по выполнение работ разработки проектно-сметной документации для ужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/156
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի պատշգամբների վերամորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություուն և հրավեր
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
21/10/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
09/10/2019 09:32 - 16/10/2019 11:00
Tenders Opening Date:
21/10/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
30
Lot Name(1)
[1] Վարդանանց 109շ, 22 բն.
Lot Name(2)
[2] Վարդանանց 109շ. 24 բն.
Lot Name(3)
[3] Մաշտոցի 7շ. 20բն.
Lot Name(4)
[4] Մաշտոցի 20շ. 33բն.
Lot Name(5)
[5] Մաշտոցի 1շ. 18բն.
Lot Name(6)
[6] Մաշտոցի 4շ. 28բն.
Lot Name(7)
[7] Դեմիրճյան 17շ. 23բն.
Lot Name(8)
[8] Դեմիրճյան 40շ. 104բն.
Lot Name(9)
[9] Դեմիրճյան 40շ. 107բն.
Lot Name(10)
[10] Դեմիրճյան 40շ. 109բն.
Lot Name(11)
[11] Դեմիրճյան 19շ. 22 բն.
Lot Name(12)
[12] Դեմիրճյան 19շ. 23բն.
Lot Name(13)
[13] Բրյուսովի 20շ. 4բն
Lot Name(14)
[14] Մայիսյան 39շ. 9բն.
Lot Name(15)
[15] Արշակունյաց 16ա շ. 6բն.
Lot Name(16)
[16] Արշակունյաց 16ա շ. 7բն.
Lot Name(17)
[17] Արշակունյաց 16ա շ. 15բն.
Lot Name(18)
[18] Արշակունյաց 16շ. 6բն.
Lot Name(19)
[19] Արշակունյաց 16շ. 7բն.
Lot Name(20)
[20] Արշակունյաց 16շ. 9բն.
Lot Name(21)
[21] Արշակունյաց 16շ. 11բն.
Lot Name(22)
[22] Արշակունյաց 16շ. 15բն.
Lot Name(23)
[23] Ավ. Պետրոսյան 6շ. 8բն.
Lot Name(24)
[24] Գր. Լուսավորիչ 12շ. 28բն.
Lot Name(25)
[25] Գր. Լուսավորիչ 12շ. 34բն.
Lot Name(26)
[26] Զաքյան 4շ. 4բն.
Lot Name(27)
[27] Ամիրյան 11շ. 22բն.
Lot Name(28)
[28] Ամիրյան 10շ. 9բն
Lot Name(29)
[29] Կիլիկիա 6շ. 9բն.
Lot Name(30)
[30] Ղ. Փարպեցու 26շ. 10բն.
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
09/10/2019 09:51
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A NOTICE Hayt. ANG.docx EN
N/A ОБЪЯВЛЕНИЕ О запросе котировок_работы_ более 10 млн. драмов_ электронный _Лес.docx RU
N/A Հրավեր Հրավեր 19-156.doc HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5294493_1.xml N/A EN